1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Galeria
 4. Video
 5. Jadłospis
 6. Rekrutacja
 7. Kontakt

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola www.slonecznypromyk.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Słoneczny Promyk
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kraśniku
ul. St. Moniuszki 3
23-210 Kraśnik
Tel.: 81 825 69 16

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Powodem są niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

Powody wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono: 2021-01-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: .

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 81 825 69 16.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać dwa stopnie (jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, by dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku przedszkola znajduje się parking dla 5 samochodów. W odległości 15 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 5. Nie ma zakazu wstępu do budynku z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.