1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Video
  5. Jadłospis
  6. Rekrutacja
  7. Kontakt

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa: uchwała nr XI/91/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 sierpień 2019 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik.

§ 1.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przez Miasto Kraśnik są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

Określa się wysokość opłat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1,00 zł.

§ 3. 1.

Wprowadza się całkowite zwolnienie z opłat, o których mowa w § 2 w odniesieniu do zajęć z religii organizowanej na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

§ 3. 2.

Opłatę o której mowa § 2, nie pobiera się za dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia według stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, obejmującej wyłącznie koszt zakupu surowców do przygotowania tego posiłku.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze stołówki w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku i zmiany stawki żywieniowej w porozumieniu z organem prowadzącym zarządza się: dzienna stawka żywieniowa trzech posiłków wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w tym:

  1. śniadanie – 2,80 zł
  2. obiad – 5,40 zł
  3. podwieczorek – 1,80 zł

Rodzic, Opiekun prawny oświadcza, że dziecko korzystać będzie z wyżywienia w liczbie posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie wyliczana jest w oparciu o iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w danym miesiącu.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.

Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Po uiszczeniu opłaty (w przypadku opłaty internetowej z potwierdzeniem) książeczkę należy zwrócić do przedszkola.

Numer rachunku bankowego:

04 1240 5497 1111 0010 4020 5552
Bank Polska Kasa Opieki S.A.