1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Jadłospis
  5. Kontakt

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Przedszkole, prowadzone przez miasto Kraśnik, zapewnia dziecku bezpłatnie realizację w wymiarze 5 godzin dziennie podstawy programowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). Nasze przedszkole realizuje podstawę programową określoną w ust.1 w godzinach 7:00 – 12:00.

Opłaty podstawowe:

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową naliczana jest zgodnie z uchwałą Nr XXI/134/2012 Rady Miasta z dnia 31 maja 2012r. i wynosi ona 2.10 zł za każdą godzinę korzystania ze świadczeń udzielanych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Możliwe są ulgi i zwolnienia z tej opłaty w następujących przypadkach:

  1. jeżeli dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi mniej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę – opłata wynosi 1,40 zł za 1 godzinę,
  2. osoby spełniające kryterium dochodowe wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) – zwalnia się z opłaty.

Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł, w tym:

Opłaty za wyżywienie reguluje Zarządzenie Nr 364/2010 Burmistrza Miasta Kraśnik z dn. 30.08.2010 r.

Możliwy jest odpis w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, zgłoszony z wyprzedzeniem, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszym dniu nieobecności.