1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Video
  5. Jadłospis
  6. Rekrutacja
  7. Kontakt

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku

Szanowni Państwo,
w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku.

Kto jest administratorem danych osobowych Państwa i dzieci?

Administratorem danych osobowych państwa oraz dzieci jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku.

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

Z kim możecie się Państwo kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iodp@krasnik.eu.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Państwa i dzieci?

Dane osobowe Państwa oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Przedszkola Miejskiego nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku, a także promowania działań dydaktyczno-wychowawczych placówki, osiągnięć i umiejętności uczniów.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z zm.)) w celu realizacji obowiązku nałożonego na Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W odniesieniu do pozostałych podanych przez Państwa dobrowolnie danych osobowych (również tych, o których mowa w art. 9 RODO) podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 litera a RODO – czyli zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie.

Komu możemy udostępnić dane Państwa i dzieci?

Dane osobowe Państwa i dzieci możemy udostępnić podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, organom władzy publicznej i podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, takim jak, m. in. MEiN, Urząd Miasta Kraśnik, Sąd Rodzinny, MOPS w Kraśniku. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty współpracujące z Administratorem oraz osoby działające na polecenie Administratora. Wytwory, wizerunek oraz imię i nazwisko dziecka mogą być publikowane na stronie internetowej placówki, organu prowadzącego, w prasie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane Państwa i dzieci?

Dane osobowe Państwa i dzieci będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów. Po upływie tego czasu dane zostaną trwale zniszczone lub zarchiwizowane w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – przez czas na jaki została udzielona lub do momentu jej wycofania.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienie przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.