1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Galeria
 4. Video
 5. Jadłospis
 6. Rekrutacja
 7. Kontakt

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku

Rok szkolny 2023/2024

 1. Justyna Duda - Przewodniczący Rady Rodziców
 2. Elżbieta Nieradko - z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
 3. Ewa Bownik - sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej
 4. Magdalena Ziębińska - skarbnik
 5. Angelina Rutyna- Adamczyk – Komisja Rewizyjna

Skład Rad Oddziałowych

Grupa I 'Krasnoludki'

 1. Ewa Bownik
 2. Tymoteusz Kubik
 3. Artur Monastyrski

Grupa II 'Żabki'

 1. Angelina Adamczyk
 2. Magdalena Sokół
 3. Aleksandra Biernat
 4. Anna Łukasik

Grupa III 'Motylki'

 1. Magdalena Ziębińska
 2. Katarzyna Piekarz- Rutkowska
 3. Klaudia Dzirakowska

Grupa IV 'Pszczółki'

 1. Justyna Duda
 2. Katarzyna Marchewka
 3. Dorota- Wołowska

Grupa V 'Biedronki'

 1. Elżbieta Nieradko
 2. Magdalena Rybak
 3. Iwona Wicik

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku Rok szkolny 2023-24

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: art. 53 i 54 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn./Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Przedszkola Miejskiego nr1” w Kraśniku.

I. Postanowienia ogólne

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest organem społecznym, działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku, przy ulicy St. Moniuszki 3.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu Przedszkola i niniejszego regulaminu (który nie może byś sprzeczny ze Statutem Przedszkola)
 3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

  RADA RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku.
 4. Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działalności Rady.

II. Cele, zadania i kompetencje Rady

 1. Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji Koncepcji rozwoju przedszkola
 2. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 3. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajaniu potrzeb dzieci.
 4. Wzbogacenie wyposażenia przedszkola.
 5. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących przedszkola.
 6. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 7. Kompetencje rady:
  1. Rada Rodziców uchwala:
   • regulamin Rady Rodziców;
   • plan działania i plan budżetowy Rady na dany rok szkolny;
  2. Rada Rodziców opiniuje:
   • zestaw programów wychowania przedszkolnego;
   • projekt planu finansowego przedszkola;
   • pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego (na wniosek dyrektora);
  3. Rada Rodziców wnioskuje:
   • do Rady Pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku.
 8. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco – doradczym.
 9. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

III. Skład, struktura, tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

 1. Członków Rady Rodziców wybiera się spośród ogółu rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami na początku roku szkolnego. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
 2. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 5. Wybory Rady Oddziałowej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez Rodziców uczestniczących w zebraniu.
 7. Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej, w tajnym głosowaniu wybiera się przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.
 8. Jeżeli 2 lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 9. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później, niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
 10. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, Rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy Rady.
 11. W skład Prezydium Rady wchodzą:
  • Przewodniczący;
  • Zastępca/-y/ Przewodniczącego;
  • Sekretarz;
  • Skarbnik.
 12. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie 2 członków.
 13. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
  • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady;
  • propozycji członków Rady Rodziców, bądź dyrektora;
 14. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców;
  • odwołania na wniosek rodziców, członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu większością głosów;
 15. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny.
 16. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady
 17. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem.
 18. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

IV. Prawa i obowiązki Prezydium i członków Rady

Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

 1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
 2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z Koncepcji rozwoju przedszkola.
 3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
 4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców
 5. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
 6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 7. Reprezentowanie Rady wobec dyrektora przedszkola oraz ogółu rodziców na zewnątrz.
 8. Przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.

Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:

 1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
 2. Zbieranie funduszy pochodzących ze składek rodziców.
 3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wpływów i wydatków z funduszu Rady (pozyskane środki finansowe mogą być gromadzone na koncie bankowym).
 4. Odprowadzanie oraz pobieranie środków finansowych z konta Rady Rodziców (umownego lub bankowego).

Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:

 1. Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stany gotówki w kasie Rady Rodziców.
 2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

Zadaniem Sekretarza Rady jest:

 1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Prezydium Rady.

V. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ustalonych na posiedzeniu Rady.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Rodzice wpłacają ustaloną składkę do końca października danego roku.
 5. Wpływy na fundusz Rady zbierane są i dokumentowane na listach zbiorczych poszczególnych grup oraz wydawane są kwitariusze potwierdzenia wpłaty na dany rok szkolny przez przewodniczącą Rady Rodziców.
 6. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem ustala preliminarz wydatków.
 7. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
  • dofinansowanie do organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości przedszkolnych;
  • dofinansowanie do upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci;
  • doposażenie przedszkola w materiały papiernicze i środki dydaktyczne;
  • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań Rada współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.
 2. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 4. Zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebrani u powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 5. Prowadzący zebranie może zaprosić do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i inne osoby.
 6. Zebrania Rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.