1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Jadłospis
  5. Kontakt

Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/19

w tym terminy składania dokumentów obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Słoneczny Promyk”

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 01.02.2019 r.
do 08.02.2019 r.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 11.02.2019 r.
do 08.03.2019 r.
od 13.05.2019 r.
do 17.05.2019 r.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjecie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, art.157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. od 11.03.2019 r.
do 22.03.2019 r.
od 20.05.2019 r.
do 23.05.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25.03.2019 r. 24.05.2019 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 26.03.2019 r.
do 29.03.2019 r.
od 27.05.2019 r.
do 30.05.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 01.04.2019 r. 31.05.2019 r.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych , rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odwołania odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 01.04.2019 r. od 31.05.2019 r.

W/Z Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kraśniku
Agnieszka Banak


PRZEDSZKOLE NASZE JEST MIEJSCEM
DOBREJ ZABAWY, ZDOBYWANIA MĄDROŚCI, SZCZĘŚCIA, RADOŚCI

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Słoneczny Promyk” przy ulicy St. Moniuszki 3 w Kraśniku jest placówką publiczną, prowadzoną przez Miasto Kraśnik, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbałość o zdrowie i zachowania przyjazne środowisku. Buduje poczucie tożsamości narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

Poprzez codzienne działania realizujemy cele i zadania wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole Miejskie „Słoneczny Promyk” zatrudnia doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Pracownicy przedszkola otwarci są na sugestie i uwagi rodziców. W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy nowatorskich metod pedagogicznych m.in.: pedagogiki zabawy, technik C. Freineta, metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, dramy, metody Dobrego Startu, E. Gruszczyk – Koloczyńskiej.

Współpracujemy z wieloma instytucjami miejskimi m.in.: CKiP, Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, MOPS-em, szkołami podstawowymi, Publicznym Gimnazjum Nr 1, Miejską Biblioteką Publiczną, Komendą Policji, Strażą Pożarną.

W przedszkolu odbywają się spotkania adaptacyjne dla nowo zapisanych dzieci, zajęcia otwarte, imprezy rodzinne i uroczystości okolicznościowe. Od kilkunastu lat redagujemy gazetkę przedszkolną Nowinki ze Słonecznej Jedynki – skierowaną do przedszkolaków i rodziców. Prowadzimy stronę internetową przedszkola (www.slonecznypromyk.eu) Oferujemy dzieciom nieodpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia logopedyczne.

Z poobiedniego odpoczynku - leżakowania korzystają dzieci najmłodsze.

Przedszkolakom proponujemy trzy smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 0,80 zł za każdą godzinę. Ogólna miesięczna opłata za przedszkole to koszt około 180 zł.

Placówka jest otwarta dla dzieci w godzinach od 600 do 1600.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, różnorodne zabawki i sprzęt muzyczny, sprzyjają realizacji programów dydaktyczno - wychowawczych, zachęcają do aktywnej i swobodnej zabawy.

Przedszkole „Słoneczny Promyk” zlokalizowane jest w dobrym punkcie miasta, cieszy się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców Kraśnika. Placówka ciągle rozwija się by w jak najlepszy sposób zaspakajać potrzeby i rozwijać możliwości przedszkolaków. Obecność i zaangażowanie różnych osób, starszych i tych małych, w codzienne życie „Słonecznego Promyka”, gromadzi i łączy wszystkich, tworząc niepowtarzalną, ciepłą atmosferę przedszkola.

Telefony kontaktowe: 81 825 69 16, fax: 81 826 00 13.

ZAPRASZAMY

WAŻNE!

Informacja na temat:

pojawi się na tablicy ogłoszeń w miesiącu kwietniu.